Printbar version - klik her.

VEDTÆGTER

Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted.

§ 1

Stk. 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Søndermarken/Præstevangen.

§ 2

Stk. 1. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

Kap. 2. Foreningens område og medlemskreds.

§ 3

Stk.1. Grundejerforeningens geografiske område er parceller udstykket fra matrikel nummer 16a, Søften by og sogn. i henhold til deklaration tinglyst d. 21. august 1972, og lokalplan nummer 37 vedtaget af Hinnerup byråd d. 29. oktober 1986, samt ejere af parceller udstykket fra matrikel nummer 16ey, Søften by, Søften, i henhold til lokalplan nummer 91 vedtaget af Hinnerup byråd d. 26. februar 1997.

§ 4

Stk.1. Grundejerforeningen Søndermarken/Præstevangen’s medlemmer består af ejere af ejendomme inden for grundejerforeningens område.

Stk.2. Alle ejere af ejendomme, jf. stk. 1 har pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Kap. 3. Foreningens formål og opgaver.

§ 5

Stk.1. Grundejerforeningen Søndermarken/Præstevangen står for drift og vedligeholdelse af private veje og fællesarealer, herunder snerydning i overensstemmelse med deklara-tionen og lokalplanernes bestemmelser.

Stk.2. Grundejerforeningen Søndermarken/Præstevangen skal modtage skøde på de fællesarealer, der ifølge lokalplanen skal vedligeholdes af Grundejerforeningen.

Stk.3. Grundejerforeningen Søndermarken/Præstevangen varetager samtlige medlemmernes fælles interesser som ejere af ejendomme inden for grundejerforeningens område.

Stk.4. Grundejerforeningen Søndermarken/Præstevangen har ret til at optage de lån og/eller opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelse af grundejerforeningens opgaver, samt kræve fornøden sikkerhed herfor.

Stk.5. Grundejerforeningen har oprettet en vejfond. Fonden skal sikre, at en passende del af grundejerforeningens midler afsættes til de fremtidige vedligeholdelsesarbejder på foreningens vejarealer, herunder fortove.

Fondens midler indestår på bankkonto i anerkendt pengeinstitut, alternativt investeres de i danske stats-obligationer.

Hvis der skal ske større anlægsinvesteringer, der overstiger ét års samlet kontingent, skal sådanne investeringer behandles på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Kap. 4. Medlemmernes forhold til foreningen.

§ 6

Stk.1. Generalforsamlingen afgør, om finansiering og administration af grundejerforeningens opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.

Stk.2. Det enkelte medlem har pligt til at betale de bidrag, som generalforsamlingen fastsætter.

Stk.3. Betaler et medlem ikke det fastsatte bidrag rettidigt, er grundejerforeningen berettiget til at pålægge rykkergebyr. Rykkergebyrets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Stk.4. Et medlem, der er i mere end én rates restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmet kan i så fald ikke vælges til tillidshverv i grundejerforeningen.

§ 7

Stk.1. I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for grundejerforeningens forpligtelser med andet end deres andel i grundejerforeningens formue.

Stk.2. I forhold til grundejerforeningen hæfter medlemmerne personligt og i henhold til ejerandelen(e) i grundejerforeningens område. Det gælder også for tab, som grundejerforeningen måtte få på enkelte medlemmer.

Stk.3. Det enkelte medlem har pligt til efter generalforsamlingens beslutning at stille sikkerhed for foreningens lån over for långivene pengeinstitut.

Stk.4. Det enkelte medlem har endvidere efter generalforsamlingens beslutning pligt til at stille sikkerhed for grundejerforeningens til enhver tid værende krav mod medlemmet.

§ 8

Stk.1. Når et medlem overdrager sin ejendom, er vedkommende fra dette tidspunkt (skæringsdatoen) ikke medlem af grundejerforeningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Stk.2. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser over for grundejerforeningen.

Stk.3. Både den tidligere ejer og den nye ejer har pligt til skriftligt at melde ejerskiftet til grundejerforeningen og samtidig oplyse den nye ejers navn og bopæl, samt den tidligere ejers nye bopæl. Det skal ske senest 1 måned efter salget (skæringsdatoen).

§ 9

Stk.1. Et medlem har på generalforsamlingen to stemmer for hvert bidrag, der er pålagt medlemmet.

Kap. 5. Generalforsamling, ledelse og administration.

§ 10

Stk.1. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.

§ 11

Stk.1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned.

Stk.2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hver parcel.

Stk.3. Dagsordenen skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for det kommende regnskabsår, skal være tilgængelig på grundejerforeningens hjemmeside, www.markogvang.dk, senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk.4. Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter indkaldelsen og dermed 2 uger før afholdelsen af den ordinære generalforsamling. Indsendte forslag skal være tilgængelige på foreningens hjemmeside, www.markogvang.dk, senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk.5. Forslag der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes til afstemning på generalforsamlingen.

Stk.6. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse.

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

5. Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent samt bidrag til vejfond

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

§ 12

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling. Den indkaldes, når bestyrelsen mener det er nødvendigt, eller når mindst 1/3 af grundejerforeningens medlemmer (der ikke er i mere end en måneds restance til grundejerforeningen) skriftligt og med underskrift har ønsket det.

Ønsket om ekstraordinær generalforsamling skal være ledsaget af de punkter, der skal optages på dagsordenen.

Stk.2. Når ønsket om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er fremsat overfor bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 4 uger efter modtagelse af dette, idet juli måned ikke medregnes.

Stk.3. Hvis ikke mindst 2/3 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, skal generalforsamlingen nægte at behandle dagsordenen.

§ 13

Stk.1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål om sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivelsen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk.2. Afstemningen sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt et medlem kræver dette.

Stk.3. Stemmeafgivelsen kan ikke ske ved skriftlig fuldmagt.

Stk.4. Beslutninger træffes ved en simpel stemmeflerhed, vedtægtsændringer dog med 2/3 stemmeflerhed af samtlige stemmeberettigede.

Såfremt der på den ordinære generalforsamling ikke er fremmødt 2/3 af de stemmeberettigede, kan vedtægtsændringer besluttes ved simpel stemmeflerhed på en derefter indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 4a. Vedtægtsændringer skal endvidere forelægges kommunen til godkendelse.

Stk.5. Over det på generalforsamlingen passerede, skal der udarbejdes et referat, som underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.

Stk.6. Senest en måned efter generalforsamlingen skal referat fra generalforsamlingen samt vedtaget budget, være tilgængeligt via grundejerforeningens hjemmeside. Hvis et medlem ikke har internetadgang skal referatet efter ønske fremsendes pr. post til medlemmet.

§ 14

Stk. 1. Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for grundejerforeningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt for gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§ 15

Stk.1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. En suppleant vælges hvert år for to år ad gangen. Der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige årstal og 3 på valg i ulige årstal. Bestyrelsen afgør hvilke medlemmer, der afgår ved første ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Stk.3. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stk.4. Medlemmerne af grundejerforeningen har pligt til at modtage valg som medlem af bestyrelsen eller som suppleanter og virke i disse funktioner i mindst et år inden for hver femårsperiode.

§ 16

Stk.1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af grundejerforeningen og dens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de administrative beføjelser, der er henlagt til grundejerforeningen.

Stk.3. Bestyrelsen har ret til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til drift og vedligeholdelse af fællesanlæg m.v..

Stk.4. Bestyrelsen afholder møde, når formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt, eller efter en på forhånd aftalt mødeplan.

Stk.5. Bestyrelsen skal føre en beslutningsprotokol, der skal underskrives af bestyrelsen på næste møde.

Stk.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

Stk.7. Bestyrelsens beslutning træffes ved simpelt stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk.8. Bestyrelsen kan til specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af grundejerforeningens medlemmer uden for bestyrelsen.

Stk.9. Ved formandsskift fremsendes navn og adresse til: Favrskov kommune, Teknik og Kultur, e-mail: favrskov@favrskov.dk

§ 17

Stk. 1. Grundejerforeningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Kap. 6 Regnskab og revision.

§ 18

Stk.1. Grundejerforeningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september.

Stk.2. Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor og en revisorsuppleant for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Revisorerne og revisorsuppleant kan være medlemmer af grundejerforeningen, men må ikke være indvalgt i bestyrelsen. Revisorerne og revisorsuppleant modtager ikke vederlag for arbejdet.

Stk.3. Regnskabet tilstilles revisorerne og skal være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, tids nok til at en ekstrakt med revisorpåtegning kan offentliggøres på grundejerforeningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 19

Stk. 1. Medlemmernes indbetaling sker til det sted og på den måde, som angives af bestyrelsen. Grundejer-foreningens midler indsættes i anerkendt pengeinstitut i grundejerforeningens navn.

Kap. 7 Sammenlægningsaftale.

§ 20

Stk. 1. Grundejerforeningen Søndermarken Vest, som er parceller udstykket fra matrikel nr. 16a, Søften By og sogn, i henhold til lokalplan nummer 37 vedtaget af Hinnerup byråd d. 29. oktober 1986, sammenlægges pr. 28-11-2012 med Grundejerforeningen Søndermarken/Præstevangen.

Stk 2. I forbindelse med sammenlægningen af Grundejerforeningen Søndermarken Vest og Grundejerforeningen Søndermarken/Præstevangen er foreningernes formuer opgjort pr. husstand i begge grundejerforeninger. Opgørelsen sker på baggrund af foreningernes afsluttede regnskabsperioder 2011/2012.

Opgørelsen viser at de 33 husstande fra Grundejerforeningen Søndermarken Vest medbringer en formue pr. husstand, der er kr. 9784 højere end den pr. husstand opgjorte formue for Grundejerforeningen Søndermarken/Præstevangen.

Dette forskelsbeløb bogføres i den sammenlagte forening Grundejerforeningen Søndermarken/Præstevangens budget for regnskabsåret 2012/2013, som værende forudbetalt kontingent for de 33 husstande fra Grundejerforeningen Søndermarken Vest.

Det forudbetalte kontingent afvikles over 10 år ved at de 33 husstande fra Søndermarken Vest får et nedslag i det årlige kontingent på kr. 975.

Således vil formuen for disse husstande være fuldt udlignet ved udgangen af regnskabsåret 2021/2022.

Stk. 3. Grundejerforeningen Søndermarken Vest´s opsparede vejfond overføres til vejfonden i den sammenlagte forening Grundejerforeningen Søndermarken/Præstevangen.

Den frie driftskapital i Grundejerforeningen Søndermarken Vest, overføres som driftskapital i den sammenlagte forening Grundejerforeningen Søndermarken/Præstevangen.

Stk. 4. Denne paragraf kan kun ændres ved enstemmighed blandt samtlige 142 husstande på foreningens generalforsamling.

Stk.5. Når formuen ved udgangen af regnskabsåret 2021/2022 er fuldt udlignet, bortfalder denne paragraf automatisk.

 

Således godkendt på den ordinære generalforsamling

Søften den 28.11.2012

sign:  dirigent Søren Vasegård Andreasen sign: formand John Pedersen

 

Godkendt af Favrskov kommune, den 10.09.2012

Ejvind Anker Bak
arkitekt.maa

Plan, Byg og Beredskab